Interdigital Inc (IDCC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 214 069 93 693 55 295 44 801 20 928 63 868 174 293
Amortyzacja 77 792 78 571 78 193 81 041 77 094 66 108 57 053
Zmiana stanu należności 19 828 29 059 2 640 57 328 -6 760 -181 261 -12 171
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -195 421 260 150 14 980 1 952 -21 085 -212 215 205 234
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 213 733 286 039 130 392 163 467 89 433 146 792 315 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -44 626 -42 753 -35 927 -42 408 -37 990 -34 645 -37 004
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -85 170 -314 706 179 639 -310 046 268 256 69 984 -220 297
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -388 763 18 604 -74 470 -132 856 -89 324 -161 057 -66 563