Interdigital Inc (IDCC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 549 588 403 888 425 409 358 991 318 924 307 404 532 938
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 549 588 403 888 425 409 358 991 318 924 307 404 532 938
Koszty badań i rozwoju 195 285 185 202 89 368 84 646 74 860 69 698 70 708
Koszty ogólnego zarządu 53 291 47 377 61 217 48 999 51 289 51 030 49 578
Zysk operacyjny 221 615 99 890 99 083 55 168 37 835 62 595 301 495
Koszty odsetek netto 44 817 29 496 25 225 40 799 40 955 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 234 610 117 563 57 556 31 293 25 942 32 058 292 390
Podatek dochodowy 23 557 25 502 15 368 -6 648 10 991 -27 417 121 676
Udziały niekontrolujące -3 016 -1 632 -13 107 -6 860 -5 977 -4 393 -3 579
Zysk (strata) netto 214 069 93 693 55 295 44 801 20 928 63 868 174 293