Interdigital Inc (IDCC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 425 409 358 991 318 924 307 404 532 938
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 425 409 358 991 318 924 307 404 532 938
Koszty badań i rozwoju 89 368 84 646 74 860 69 698 70 708
Koszty ogólnego zarządu 61 217 48 999 51 289 51 030 49 578
Zysk operacyjny 99 083 55 168 37 835 62 595 301 495
Koszty odsetek netto 25 225 40 799 40 955 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 556 31 293 25 942 32 058 292 390
Podatek dochodowy 15 368 -6 648 10 991 -27 417 121 676
Udziały niekontrolujące -13 107 -6 860 -5 977 -4 393 -3 579
Zysk (strata) netto 55 295 44 801 20 928 63 868 174 293