Interdigital Inc (IDCC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 941 627 926 647 924 695 945 780 1 158 000
Inwestycje krótkoterminowe 16 418 14 632 63 365 43 438 21 506
Należności 88 240 85 600 28 272 35 032 216 293
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 16 418 14 632 63 365 43 438 21 506
Aktywa obrotowe razem 1 050 280 1 026 880 1 016 330 1 024 250 1 395 790
Inwestycje długotrminowe 577 871 589 396 595 750 602 308 458 626
Rzeczowe aktywa trwałe 13 377 16 630 10 217 10 051 10 673
Wartość firmy 22 421 0 0 0 0
Wartości niematerialne 363 585 418 343 436 339 454 567 325 408
Pozostałe aktywa trwałe 40 949 73 843 75 626 60 448 18 763
Aktywa razem 1 628 160 1 616 280 1 612 080 1 626 560 1 854 420

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 7 155 10 979 13 393 19 367 10 260
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 94 170 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 364 406 284 783 197 995 160 028 366 181
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 371 561 295 762 305 558 179 395 376 441
Długoterminowe zobowiązania finansowe 422 745 367 992 350 588 317 377 285 126
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 80 933 155 955 169 655 191 773 319 705
Udziały niekontrolujące 7 678 23 197 24 724 10 988 17 881
Zobowiązania razem 882 917 842 906 850 525 699 533 999 153
Akcje zwykłe 30 764 30 776 31 546 34 491 34 605
Zyski (straty) zatrzymane 1 441 100 1 413 970 1 412 780 1 426 270 1 249 090
Akcje własne -1 409 610 -1 379 610 -1 379 260 -1 182 990 -1 072 490
Kapitał własny 745 239 773 369 761 557 927 025 855 267
Pasywa razem 1 628 160 1 616 280 1 612 080 1 626 560 1 854 420