GXO Logistics Inc (GXO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży 8 993 000 7 940 000 6 203 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 8 993 000 7 940 000 6 203 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 886 000 714 000 617 000
Zysk operacyjny 335 000 254 000 84 000
Koszty odsetek netto 29 000 21 000 31 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 264 000 153 000 10 000
Podatek dochodowy 64 000 -8 000 15 000
Udziały niekontrolujące 3 000 8 000 9 000
Zysk (strata) netto 197 000 153 000 -14 000