GXO Logistics Inc (GXO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zysk (strata) netto 197 000 153 000 -14 000
Amortyzacja 329 000 335 000 323 000
Zmiana stanu należności 140 000 223 000 1 284 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 162 000 105 000 228 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 542 000 455 000 333 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -342 000 -250 000 -222 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 149 000 -207 000 -280 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 787 000 -241 000 67 000