GXO Logistics Inc (GXO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 495 000 333 000 228 000
Inwestycje krótkoterminowe 286 000 259 000 247 000
Należności 1 647 000 1 507 000 1 284 000
Zapasy 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 286 000 259 000 247 000
Aktywa obrotowe razem 2 428 000 2 099 000 1 759 000
Inwestycje długotrminowe 6 791 000 5 172 000 5 122 000
Rzeczowe aktywa trwałe 960 000 863 000 833 000
Wartość firmy 2 728 000 2 017 000 2 048 000
Wartości niematerialne 570 000 257 000 307 000
Pozostałe aktywa trwałe 306 000 263 000 183 000
Aktywa razem 9 219 000 7 271 000 6 881 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 717 000 624 000 479 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 67 000 34 000 32 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 748 000 1 671 000 1 380 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 532 000 2 329 000 1 891 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 739 000 927 000 923 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 417 000 234 000 178 000
Udziały niekontrolujące 33 000 39 000 120 000
Zobowiązania razem 6 574 000 4 920 000 4 550 000
Akcje zwykłe 117 050 114 632 92 000
Zyski (straty) zatrzymane 323 000 126 000 0
Akcje własne 0 0 0
Kapitał własny 2 645 000 2 351 000 2 331 000
Pasywa razem 9 219 000 7 271 000 6 881 000