Alphabet Inc (GOOGL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 110 916 000 113 762 000 139 649 000 136 694 000 119 675 000 109 140 000 101 871 000
Inwestycje krótkoterminowe 12 650 000 8 105 000 7 054 000 5 490 000 4 412 000 4 236 000 2 983 000
Należności 47 964 000 40 258 000 40 270 000 31 384 000 27 492 000 21 193 000 18 705 000
Zapasy 0 2 670 000 1 170 000 728 000 999 000 1 107 000 749 000
Pozostałe aktywa obrotowe 12 650 000 8 105 000 7 054 000 5 490 000 4 412 000 4 236 000 2 983 000
Aktywa obrotowe razem 171 530 000 164 795 000 188 143 000 174 296 000 152 578 000 135 676 000 124 308 000
Inwestycje długotrminowe 230 862 000 200 469 000 171 125 000 145 320 000 123 331 000 97 116 000 72 987 000
Rzeczowe aktywa trwałe 134 345 000 112 668 000 97 599 000 84 749 000 73 646 000 59 719 000 42 383 000
Wartość firmy 29 198 000 28 960 000 22 956 000 21 175 000 20 624 000 17 888 000 16 747 000
Wartości niematerialne 0 2 084 000 1 417 000 1 445 000 1 979 000 2 220 000 2 692 000
Pozostałe aktywa trwałe 10 051 000 6 623 000 5 361 000 3 953 000 2 342 000 2 693 000 2 672 000
Aktywa razem 402 392 000 365 264 000 359 268 000 319 616 000 275 909 000 232 792 000 197 295 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 7 493 000 5 128 000 6 037 000 5 589 000 5 561 000 4 378 000 3 137 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 74 321 000 64 172 000 58 217 000 51 245 000 39 660 000 30 242 000 21 046 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 81 814 000 69 300 000 64 254 000 56 834 000 45 221 000 34 620 000 24 183 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 253 000 14 701 000 14 817 000 13 932 000 4 554 000 4 012 000 3 969 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 11 001 000 12 104 000 11 916 000 11 599 000 12 777 000 15 268 000 16 211 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 119 013 000 109 120 000 107 633 000 97 072 000 74 467 000 55 164 000 44 793 000
Akcje zwykłe 12 630 000 13 616 000 13 353 000 680 816 692 596 695 140 692 901
Zyski (straty) zatrzymane 211 247 000 195 563 000 191 484 000 163 401 000 152 122 000 134 885 000 113 247 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 283 379 000 256 144 000 251 635 000 222 544 000 201 442 000 177 628 000 152 502 000
Pasywa razem 402 392 000 365 264 000 359 268 000 319 616 000 275 909 000 232 792 000 197 295 000