Generac Holdings Inc (GNRC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 350 267 533 392 349 329 253 260 220 287 160 295
Amortyzacja 156 141 92 041 68 773 60 909 47 408 51 988
Zmiana stanu należności -24 008 171 560 55 368 -6 595 46 131 38 145
Zmiana stanu zapasów 315 679 486 388 81 293 -22 726 164 409 30 610
Zmiana stanu gotówki -14 616 -507 789 332 245 98 401 86 010 71 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 58 516 411 156 486 533 308 887 247 227 261 116
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -86 188 -109 992 -62 128 -60 802 -47 601 -33 261
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -134 232 -817 287 -124 095 -170 078 -108 894 -31 922
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 64 043 -102 970 -30 428 -41 918 -52 034 -160 143