Generac Holdings Inc (GNRC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 132 723 147 339 655 128 322 883 224 482 138 472
Inwestycje krótkoterminowe 121 783 64 954 36 382 31 384 25 404 19 741
Należności 522 458 546 466 374 906 319 538 326 133 280 002
Zapasy 1 405 380 1 089 700 603 317 522 024 544 750 380 341
Pozostałe aktywa obrotowe 121 783 64 954 36 382 31 384 25 404 19 741
Aktywa obrotowe razem 2 182 350 1 848 460 1 669 730 1 195 830 1 120 770 818 556
Inwestycje długotrminowe 2 987 110 3 029 320 1 565 690 1 469 840 1 305 540 1 201 410
Rzeczowe aktywa trwałe 467 604 440 852 343 936 290 913 278 929 230 380
Wartość firmy 1 400 880 1 409 670 855 228 805 284 764 655 721 523
Wartości niematerialne 930 714 1 041 160 292 023 297 734 246 490 235 765
Pozostałe aktywa trwałe 175 170 121 888 73 006 72 976 15 308 10 502
Aktywa razem 5 169 460 4 877 780 3 235 420 2 665 670 2 426 310 2 019 960

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 446 050 674 208 330 247 261 977 328 091 233 639
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 61 723 77 965 43 429 61 097 47 560 22 174
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 484 271 403 734 267 848 173 990 185 055 133 059
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 992 044 1 155 910 641 524 497 064 560 706 388 872
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 369 080 902 091 841 764 837 767 876 396 906 548
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 312 916 341 681 179 955 140 432 95 647 76 995
Udziały niekontrolujące 112 345 58 363 66 118 61 696 61 716 44 208
Zobowiązania razem 2 912 080 2 664 010 1 845 130 1 633 290 1 665 760 1 460 410
Akcje zwykłe 63 117 62 686 62 281 61 927 61 662 62 041
Zyski (straty) zatrzymane 2 316 220 1 965 960 1 432 560 1 084 380 831 123 616 347
Akcje własne -808 491 -448 976 -332 164 -324 551 -321 473 -294 005
Kapitał własny 2 257 380 2 213 770 1 390 290 1 032 380 760 549 559 552
Pasywa razem 5 169 460 4 877 780 3 235 420 2 665 670 2 426 310 2 019 960