Ford Motor Co. (F)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 158 057 000 272 682 000 127 144 000 155 900 000 160 338 000 156 776 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 134 397 000 229 302 000 112 752 000 134 693 000 136 269 000 131 332 000
Zysk ze sprzedaży brutto 23 660 000 43 380 000 14 392 000 21 207 000 24 069 000 25 444 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 10 888 000 23 830 000 10 193 000 11 161 000 11 403 000 11 527 000
Zysk operacyjny 6 276 000 9 046 000 -4 408 000 574 000 3 203 000 4 818 000
Koszty odsetek netto 1 282 000 3 592 000 1 651 000 1 049 000 1 195 000 1 136 000
Pozostałe przychody (koszty) 1 122 000 1 746 000 945 000 1 190 000 1 271 000 880 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 016 000 35 560 000 -1 116 000 -640 000 4 345 000 8 148 000
Podatek dochodowy -864 000 -260 000 160 000 -724 000 650 000 520 000
Udziały niekontrolujące -171 000 -54 000 3 000 37 000 18 000 26 000
Zysk (strata) netto -1 981 000 35 874 000 -1 279 000 47 000 3 677 000 7 602 000