Ford Motor Co. (F)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 28 724 000 32 184 000 36 457 000 30 752 000 22 288 000 23 036 000 26 488 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 422 000 5 273 000 5 598 000 8 394 000 6 635 000 5 238 000 6 770 000
Należności 15 601 000 15 729 000 11 370 000 9 993 000 9 237 000 11 195 000 10 599 000
Zapasy 15 651 000 14 080 000 12 065 000 10 808 000 10 786 000 11 220 000 10 277 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 633 000 3 780 000 3 425 000 3 534 000 3 339 000 3 930 000 3 889 000
Aktywa obrotowe razem 177 131 000 166 379 000 160 252 000 172 021 000 167 750 000 170 193 000 172 084 000
Inwestycje długotrminowe 96 179 000 89 505 000 96 783 000 95 240 000 90 787 000 86 347 000 85 724 000
Rzeczowe aktywa trwałe 40 821 000 37 265 000 37 139 000 37 083 000 36 469 000 36 178 000 35 327 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 32 825 000 33 890 000 41 303 000 40 833 000 39 936 000 37 048 000 35 976 000
Aktywa razem 273 310 000 255 884 000 257 035 000 267 261 000 258 537 000 256 540 000 257 808 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 25 992 000 25 605 000 22 349 000 22 204 000 20 673 000 21 520 000 23 282 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 129 764 000 119 769 000 120 892 000 139 051 000 141 604 000 142 380 000 141 712 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 30 921 000 21 097 000 18 686 000 23 645 000 23 513 000 20 556 000 19 697 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 186 677 000 166 471 000 161 927 000 184 900 000 185 790 000 184 456 000 184 691 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 467 000 19 200 000 17 200 000 22 633 000 13 703 000 11 833 000 12 575 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 21 968 000 24 396 000 26 657 000 27 388 000 24 277 000 23 588 000 24 711 000
Udziały niekontrolujące 25 000 -75 000 103 000 121 000 45 000 134 000 126 000
Zobowiązania razem 230 537 000 212 642 000 208 516 000 236 571 000 225 352 000 220 608 000 222 918 000
Akcje zwykłe 3 998 000 4 014 000 3 991 000 3 973 000 3 972 000 3 974 000 3 975 000
Zyski (straty) zatrzymane 31 029 000 31 754 000 35 769 000 18 243 000 20 320 000 22 668 000 21 218 000
Akcje własne -2 384 000 -2 047 000 -1 563 000 -1 590 000 -1 613 000 -1 417 000 -1 253 000
Kapitał własny 42 773 000 43 242 000 48 519 000 30 690 000 33 185 000 35 932 000 34 890 000
Pasywa razem 273 310 000 255 884 000 257 035 000 267 261 000 258 537 000 256 540 000 257 808 000