Ford Motor Co. (F)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 32 184 000 72 914 000 30 752 000 22 288 000 23 036 000 26 488 000
Inwestycje krótkoterminowe 5 273 000 11 196 000 8 394 000 6 635 000 5 238 000 6 770 000
Należności 15 729 000 22 740 000 9 993 000 9 237 000 11 195 000 10 599 000
Zapasy 14 080 000 24 130 000 10 808 000 10 786 000 11 220 000 10 277 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 780 000 6 850 000 3 534 000 3 339 000 3 930 000 3 889 000
Aktywa obrotowe razem 166 379 000 320 504 000 172 021 000 167 750 000 170 193 000 172 084 000
Inwestycje długotrminowe 89 505 000 193 566 000 95 240 000 90 787 000 86 347 000 85 724 000
Rzeczowe aktywa trwałe 37 265 000 74 278 000 37 083 000 36 469 000 36 178 000 35 327 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 33 890 000 82 606 000 40 833 000 39 936 000 37 048 000 35 976 000
Aktywa razem 255 884 000 514 070 000 267 261 000 258 537 000 256 540 000 257 808 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 25 605 000 44 698 000 22 204 000 20 673 000 21 520 000 23 282 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 119 769 000 241 784 000 139 051 000 141 604 000 142 380 000 141 712 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 21 097 000 37 372 000 23 645 000 23 513 000 20 556 000 19 697 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 166 471 000 323 854 000 184 900 000 185 790 000 184 456 000 184 691 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 200 000 34 400 000 22 633 000 13 703 000 11 833 000 12 575 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 396 000 53 314 000 27 388 000 24 277 000 23 588 000 24 711 000
Udziały niekontrolujące -75 000 206 000 121 000 45 000 134 000 126 000
Zobowiązania razem 212 642 000 417 032 000 236 571 000 225 352 000 220 608 000 222 918 000
Akcje zwykłe 4 014 000 7 982 000 3 973 000 3 972 000 3 974 000 3 975 000
Zyski (straty) zatrzymane 31 754 000 71 538 000 18 243 000 20 320 000 22 668 000 21 218 000
Akcje własne -2 047 000 -3 126 000 -1 590 000 -1 613 000 -1 417 000 -1 253 000
Kapitał własny 43 242 000 97 038 000 30 690 000 33 185 000 35 932 000 34 890 000
Pasywa razem 255 884 000 514 070 000 267 261 000 258 537 000 256 540 000 257 808 000