Ford Motor Co. (F)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -1 981 000 17 937 000 -1 279 000 47 000 3 677 000 7 602 000
Amortyzacja 6 493 000 5 960 000 10 045 000 10 888 000 10 252 000 8 453 000
Zmiana stanu należności 4 359 000 1 377 000 756 000 -1 958 000 596 000 -503 000
Zmiana stanu zapasów 2 015 000 1 257 000 22 000 -434 000 943 000 1 379 000
Zmiana stanu gotówki -4 843 000 2 319 000 13 746 000 -1 288 000 -3 403 000 499 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 853 000 15 787 000 24 269 000 17 639 000 15 022 000 18 096 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 866 000 -6 227 000 -5 742 000 -7 632 000 -7 785 000 -7 049 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 347 000 2 745 000 -18 615 000 -13 721 000 -16 261 000 -19 392 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 511 000 -23 498 000 2 315 000 -3 129 000 -122 000 3 394 000