Duke Energy Corp. (DUK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 28 768 000 25 097 000 23 868 000 25 079 000 24 521 000 23 565 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 058 000 6 960 000 6 511 000 7 453 000 7 528 000 6 982 000
Zysk ze sprzedaży brutto 18 710 000 18 137 000 17 357 000 17 626 000 16 993 000 16 583 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 6 424 000 5 716 000 3 522 000 5 705 000 5 176 000 6 035 000
Koszty odsetek netto 2 439 000 2 280 000 2 162 000 2 204 000 2 094 000 1 986 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 078 000 3 764 000 839 000 4 097 000 3 073 000 4 266 000
Podatek dochodowy 300 000 192 000 -236 000 519 000 448 000 1 196 000
Udziały niekontrolujące -95 000 -329 000 -295 000 -177 000 -22 000 5 000
Zysk (strata) netto 2 444 000 3 802 000 1 270 000 3 707 000 2 666 000 3 059 000