Duke Energy Corp. (DUK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 444 000 3 802 000 1 270 000 3 707 000 2 666 000 3 059 000
Amortyzacja 5 843 000 5 663 000 5 486 000 5 176 000 4 696 000 4 046 000
Zmiana stanu należności 805 000 457 000 93 000 -74 000 360 000 130 000
Zmiana stanu zapasów 385 000 32 000 -65 000 148 000 -166 000 -272 000
Zmiana stanu gotówki 66 000 84 000 -52 000 -131 000 84 000 -34 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 927 000 8 290 000 8 856 000 8 209 000 7 186 000 6 634 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -11 367 000 -9 715 000 -9 907 000 -11 122 000 -10 501 000 -8 052 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 973 000 -10 935 000 -10 604 000 -11 957 000 -10 060 000 -8 450 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 129 000 2 609 000 1 731 000 3 730 000 2 960 000 1 782 000