Duke Energy Corp. (DUK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 409 000 343 000 259 000 311 000 442 000 358 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 552 000 2 788 000 2 103 000 2 560 000 3 054 000 2 071 000
Należności 4 415 000 3 610 000 3 153 000 3 060 000 3 134 000 2 774 000
Zapasy 3 584 000 3 199 000 3 167 000 3 232 000 3 084 000 3 250 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 552 000 2 788 000 2 103 000 2 560 000 3 054 000 2 071 000
Aktywa obrotowe razem 13 222 000 9 940 000 8 682 000 9 163 000 9 714 000 8 453 000
Inwestycje długotrminowe 164 864 000 159 647 000 153 706 000 149 675 000 135 678 000 129 461 000
Rzeczowe aktywa trwałe 111 748 000 111 408 000 106 782 000 102 127 000 91 694 000 86 391 000
Wartość firmy 19 303 000 19 303 000 19 303 000 19 303 000 19 303 000 19 396 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 17 630 000 15 807 000 15 590 000 16 079 000 16 488 000 15 039 000
Aktywa razem 178 086 000 169 587 000 162 388 000 158 838 000 145 392 000 137 914 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 754 000 3 629 000 3 144 000 3 487 000 3 487 000 3 043 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 106 000 6 691 000 7 111 000 6 276 000 6 816 000 5 407 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 013 000 5 611 000 6 050 000 4 989 000 4 738 000 4 032 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 18 873 000 15 931 000 16 305 000 14 752 000 15 041 000 12 482 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 67 061 000 60 448 000 55 625 000 54 985 000 51 123 000 49 035 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 28 720 000 31 619 000 30 690 000 30 840 000 27 588 000 28 039 000
Udziały niekontrolujące 2 531 000 1 840 000 1 220 000 1 129 000 17 000 -2 000
Zobowiązania razem 128 764 000 120 291 000 114 424 000 112 016 000 101 575 000 96 175 000
Akcje zwykłe 770 000 769 000 737 000 729 000 708 000 700 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 637 000 3 265 000 2 471 000 4 108 000 3 113 000 3 013 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 49 322 000 49 296 000 47 964 000 46 822 000 43 817 000 41 739 000
Pasywa razem 178 086 000 169 587 000 162 388 000 158 838 000 145 392 000 137 914 000