Deere & Co. (DE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 10 166 000 7 131 000 5 963 000 2 751 000 3 253 000 2 367 900 2 158 600
Amortyzacja 2 004 000 1 895 000 2 050 000 2 118 000 2 019 000 1 927 100 1 715 500
Zmiana stanu należności 1 477 000 -3 163 000 502 000 -1 209 000 1 500 1 600 700 1 114 500
Zmiana stanu zapasów -335 000 -5 067 000 1 782 000 -976 000 -173 900 2 244 800 563 600
Zmiana stanu gotówki 2 727 000 -11 205 000 947 000 3 215 000 -54 200 -5 442 900 4 985 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 589 000 4 699 000 7 726 000 7 483 000 3 412 000 1 820 300 2 199 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 468 000 -3 788 000 -2 580 000 -2 656 000 -3 449 000 -2 950 100 -2 592 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 749 000 -8 485 000 -5 750 000 -3 319 000 -3 924 000 -8 154 400 -1 644 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 808 000 826 000 -1 078 000 -980 000 509 000 876 400 4 286 500