Deere & Co. (DE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 14 382 000 6 152 000 3 176 000 3 203 000 8 188 600
Inwestycje krótkoterminowe 1 450 000 634 000 580 000 481 900 431 400
Należności 12 112 000 5 554 000 6 763 000 6 761 500 5 160 800
Zapasy 13 562 000 4 999 000 5 975 000 6 148 900 3 904 100
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 119 914 000 52 581 000 50 754 000 48 380 000 48 114 300
Inwestycje długotrminowe 48 314 000 22 510 000 22 257 000 21 728 000 17 672 000
Rzeczowe aktywa trwałe 11 640 000 5 817 000 13 540 000 13 032 900 11 661 400
Wartość firmy 6 582 000 3 081 000 2 917 000 3 100 700 1 033 300
Wartości niematerialne 2 550 000 1 327 000 1 380 000 1 562 400 218 000
Pozostałe aktywa trwałe 11 142 000 3 295 000 2 739 000 3 016 700 2 161 800
Aktywa razem 168 228 000 75 091 000 73 011 000 70 108 000 65 786 300

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 5 934 000 1 926 000 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 78 994 000 35 874 000 39 919 000 37 542 200 34 554 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 204 000 7 994 000 9 798 000 10 239 900 8 538 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 103 132 000 45 794 000 49 717 000 47 782 100 43 093 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 17 830 000 10 124 000 5 415 000 4 713 900 5 490 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 688 000 5 413 000 5 953 000 5 751 000 7 417 900
Udziały niekontrolujące 6 000 7 000 18 000 17 400 17 200
Zobowiązania razem 131 366 000 62 154 000 61 598 000 58 820 200 56 229 000
Akcje zwykłe 623 200 313 500 316 500 322 600 319 500
Zyski (straty) zatrzymane 72 898 000 31 646 000 29 852 000 27 553 000 25 301 300
Akcje własne -41 066 000 -18 065 000 -17 474 000 -16 311 800 -15 460 800
Kapitał własny 36 862 000 12 937 000 11 413 000 11 287 800 9 557 300
Pasywa razem 168 228 000 75 091 000 73 011 000 70 108 000 65 786 300