Dominion Energy Inc (D)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 892 000 2 579 000 -466 000 1 341 000 2 447 000 2 999 000
Amortyzacja 3 113 000 2 768 000 2 836 000 2 977 000 2 280 000 2 202 000
Zmiana stanu należności 789 000 61 000 -138 000 565 000 294 000 80 000
Zmiana stanu zapasów 98 000 81 000 -192 000 324 000 -59 000 -47 000
Zmiana stanu gotówki -130 000 111 000 6 000 -102 000 148 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 700 000 4 037 000 5 227 000 5 204 000 4 773 000 4 549 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 591 000 -5 960 000 -6 020 000 -4 980 000 -4 254 000 -5 504 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 746 000 -6 247 000 -2 916 000 -4 622 000 -2 358 000 -5 993 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 979 000 2 371 000 -2 333 000 -704 000 -2 209 000 1 303 000