Dominion Energy Inc (D)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 076 000 892 000 2 579 000 -466 000 1 341 000 2 447 000 2 999 000
Amortyzacja 3 128 000 3 113 000 2 768 000 2 836 000 2 977 000 2 280 000 2 202 000
Zmiana stanu należności -848 000 789 000 61 000 -138 000 565 000 294 000 80 000
Zmiana stanu zapasów -31 000 98 000 81 000 -192 000 324 000 -59 000 -47 000
Zmiana stanu gotówki 31 000 -130 000 111 000 6 000 -102 000 148 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 572 000 3 700 000 4 037 000 5 227 000 5 204 000 4 773 000 4 549 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 211 000 -7 591 000 -5 960 000 -6 020 000 -4 980 000 -4 254 000 -5 504 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 207 000 -6 746 000 -6 247 000 -2 916 000 -4 622 000 -2 358 000 -5 993 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 595 000 2 979 000 2 371 000 -2 333 000 -704 000 -2 209 000 1 303 000