Dominion Energy Inc (D)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 153 000 283 000 172 000 166 000 268 000 120 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 564 000 2 762 000 1 175 000 1 535 000 1 395 000 951 000
Należności 3 357 000 2 568 000 2 507 000 2 645 000 2 080 000 1 786 000
Zapasy 1 729 000 1 631 000 1 550 000 1 742 000 1 418 000 1 477 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 564 000 2 762 000 1 175 000 1 535 000 1 395 000 951 000
Aktywa obrotowe razem 9 850 000 7 269 000 6 886 000 6 088 000 5 161 000 4 334 000
Inwestycje długotrminowe 94 393 000 92 321 000 89 019 000 97 735 000 72 753 000 72 251 000
Rzeczowe aktywa trwałe 63 460 000 59 774 000 57 848 000 69 082 000 54 560 000 53 758 000
Wartość firmy 7 295 000 7 405 000 7 381 000 8 946 000 6 410 000 6 405 000
Wartości niematerialne 868 000 784 000 765 000 791 000 670 000 685 000
Pozostałe aktywa trwałe 13 411 000 13 082 000 12 787 000 10 699 000 4 553 000 4 439 000
Aktywa razem 104 243 000 99 590 000 95 905 000 103 823 000 77 914 000 76 585 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 825 000 1 197 000 944 000 1 115 000 914 000 875 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 764 000 3 155 000 3 057 000 4 073 000 4 031 000 6 376 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 861 000 4 321 000 6 842 000 4 751 000 2 702 000 2 385 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 450 000 8 673 000 10 843 000 9 939 000 7 647 000 9 636 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 38 914 000 37 426 000 33 076 000 33 824 000 31 144 000 30 948 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 17 300 000 17 915 000 19 572 000 19 750 000 11 959 000 12 108 000
Udziały niekontrolujące 0 0 344 000 2 039 000 1 941 000 2 228 000
Zobowiązania razem 76 362 000 70 672 000 69 788 000 71 829 000 57 807 000 59 443 000
Akcje zwykłe 823 900 807 800 831 000 808 800 654 200 636 000
Zyski (straty) zatrzymane 4 065 000 5 373 000 4 189 000 7 576 000 9 219 000 7 936 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 27 881 000 28 918 000 26 117 000 31 994 000 20 107 000 17 142 000
Pasywa razem 104 243 000 99 590 000 95 905 000 103 823 000 77 914 000 76 585 000