Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 486 226 390 982 364 304 252 019 226 373 123 355
Amortyzacja 303 870 265 540 234 924 198 095 161 779 131 159
Zmiana stanu należności 102 009 32 641 103 707 41 785 42 232 65 966
Zmiana stanu zapasów 56 663 13 451 25 035 32 768 12 936 19 123
Zmiana stanu gotówki -8 365 12 829 -9 507 42 628 4 044 70 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 619 640 760 799 546 575 480 936 441 140 318 074
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -324 733 -228 772 -166 560 -140 514 -140 054 -82 431
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -607 922 -1 437 930 -601 544 -681 502 -955 003 -72 586
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -42 397 672 598 47 248 231 937 558 059 -208 476