Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 976 060 3 540 160 2 923 930 2 621 230 2 266 100 1 857 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 513 410 2 205 520 1 850 390 1 662 920 1 426 030 1 155 290
Zysk ze sprzedaży brutto 1 462 650 1 334 640 1 073 540 958 311 840 067 702 314
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 665 098 619 919 528 935 517 622 443 854 373 446
Zysk operacyjny 650 975 589 862 432 729 351 151 331 383 287 498
Koszty odsetek netto 58 511 73 258 85 599 59 360 62 960 29 087
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 622 987 480 710 447 114 304 084 281 681 296 955
Podatek dochodowy 130 379 81 873 81 808 50 023 54 463 171 369
Udziały niekontrolujące 6 382 7 855 1 002 2 042 2 351 2 094
Zysk (strata) netto 486 226 390 982 364 304 252 019 226 373 123 355