Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 233 912 242 277 229 448 238 955 196 327 192 283
Inwestycje krótkoterminowe 196 921 178 268 165 174 107 246 100 904 88 778
Należności 752 390 650 381 617 740 514 033 472 248 430 016
Zapasy 255 809 199 146 185 695 160 660 127 892 114 956
Pozostałe aktywa obrotowe 196 921 178 268 165 174 107 246 100 904 88 778
Aktywa obrotowe razem 1 439 030 1 274 100 1 201 130 1 021 320 897 836 826 625
Inwestycje długotrminowe 6 163 740 5 750 200 4 289 700 3 671 460 2 958 040 2 103 300
Rzeczowe aktywa trwałe 1 465 660 1 291 070 1 124 360 1 044 130 932 877 781 973
Wartość firmy 2 849 900 2 711 880 1 809 170 1 540 560 1 247 130 804 906
Wartości niematerialne 955 275 1 061 190 787 599 689 413 610 888 369 762
Pozostałe aktywa trwałe 113 752 99 412 85 374 63 824 21 417 16 948
Aktywa razem 7 602 770 7 024 290 5 490 830 4 692 790 3 855 880 2 929 920

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 205 915 198 130 122 475 111 498 66 250 77 838
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 2 795 50 214 38 545 31 416 30 998
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 885 670 832 260 667 062 560 138 460 556 354 668
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 091 580 1 033 180 839 751 710 181 558 222 463 504
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 707 530 2 663 560 1 929 570 1 849 670 1 636 600 1 114 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 174 822 242 859 205 215 182 933 179 121 194 815
Udziały niekontrolujące 47 212 57 172 29 066 31 891 20 971 18 936
Zobowiązania razem 4 626 480 4 489 470 3 376 230 3 058 210 2 538 550 1 884 840
Akcje zwykłe 50 812 50 293 49 550 48 730 47 947 47 481
Zyski (straty) zatrzymane 1 432 900 980 751 625 414 280 329 42 096 288 658
Akcje własne 0 0 0 0 -55 -1 659 910
Kapitał własny 2 976 290 2 534 820 2 114 600 1 634 580 1 317 330 1 045 080
Pasywa razem 7 602 770 7 024 290 5 490 830 4 692 790 3 855 880 2 929 920