BorgWarner Inc (BWA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 944 000 537 000 500 000 746 000 930 700 439 900
Amortyzacja 721 000 772 000 568 000 439 000 431 300 407 800
Zmiana stanu należności 425 000 -21 000 998 000 -66 400 -31 500 329 600
Zmiana stanu zapasów 153 000 248 000 479 000 26 200 14 500 125 100
Zmiana stanu gotówki -503 000 191 000 818 000 92 600 194 100 101 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 569 000 1 306 000 1 184 000 1 008 000 1 126 500 1 180 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -723 000 -668 000 -461 000 -481 000 -546 600 -560 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 418 000 -1 395 000 -866 000 -489 000 -514 500 -752 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -567 000 286 000 437 000 -420 000 -383 400 -362 500