BorgWarner Inc (BWA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 338 000 1 841 000 1 650 000 832 000 739 400 545 300
Inwestycje krótkoterminowe 269 000 321 000 312 000 276 000 250 000 145 400
Należności 3 323 000 2 898 000 2 919 000 1 921 000 1 987 400 2 018 900
Zapasy 1 687 000 1 534 000 1 286 000 807 000 780 800 766 300
Pozostałe aktywa obrotowe 269 000 321 000 312 000 276 000 250 000 145 400
Aktywa obrotowe razem 6 617 000 6 597 000 6 167 000 3 836 000 3 804 600 3 543 200
Inwestycje długotrminowe 10 377 000 9 978 000 9 862 000 5 866 000 6 290 700 6 244 400
Rzeczowe aktywa trwałe 4 365 000 4 395 000 4 591 000 2 925 000 2 903 800 2 863 800
Wartość firmy 3 397 000 3 279 000 2 627 000 1 842 000 1 853 400 1 881 800
Wartości niematerialne 1 051 000 1 091 000 1 096 000 402 000 439 500 492 700
Pozostałe aktywa trwałe 317 000 346 000 277 000 217 000 652 800 645 300
Aktywa razem 16 994 000 16 575 000 16 029 000 9 702 000 10 095 300 9 787 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 684 000 2 276 000 2 352 000 1 325 000 1 485 400 1 545 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 62 000 66 000 49 000 286 000 172 600 84 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 490 000 1 398 000 1 409 000 718 000 740 900 795 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 236 000 3 740 000 3 810 000 2 329 000 2 398 900 2 425 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 166 000 4 261 000 3 738 000 1 674 000 1 940 700 2 103 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 724 000 896 000 1 309 000 663 000 1 359 500 1 371 400
Udziały niekontrolujące 284 000 372 000 296 000 138 000 119 300 109 100
Zobowiązania razem 9 770 000 9 627 000 9 601 000 4 996 000 5 869 800 6 070 800
Akcje zwykłe 235 500 238 100 213 000 205 700 208 197 210 429
Zyski (straty) zatrzymane 7 454 000 6 671 000 6 296 000 5 942 000 5 336 100 4 531 000
Akcje własne -2 032 000 -1 812 000 -1 834 000 -1 657 000 -1 584 800 -1 445 400
Kapitał własny 7 224 000 6 948 000 6 428 000 4 706 000 4 225 500 3 716 800
Pasywa razem 16 994 000 16 575 000 16 029 000 9 702 000 10 095 300 9 787 600