B&G Foods, Inc (BGS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 45 442 33 690 52 182 11 315 11 648 206 506
Inwestycje krótkoterminowe 37 550 38 151 43 619 25 449 19 988 20 054
Należności 158 043 149 565 148 696 152 842 153 105 158 186
Zapasy 726 468 609 794 492 804 472 187 401 355 501 849
Pozostałe aktywa obrotowe 37 550 38 151 43 619 25 449 19 988 20 054
Aktywa obrotowe razem 1 018 820 834 456 737 301 661 793 586 096 886 595
Inwestycje długotrminowe 2 822 790 2 994 090 3 030 270 2 565 800 2 468 700 2 674 440
Rzeczowe aktywa trwałe 317 587 341 471 371 854 304 934 282 553 272 192
Wartość firmy 619 241 644 871 644 747 596 391 584 435 649 292
Wartości niematerialne 1 788 160 1 927 120 1 971 330 1 615 130 1 595 570 1 748 220
Pozostałe aktywa trwałe 21 979 6 916 5 948 3 277 1 206 1 617
Aktywa razem 3 841 610 3 828 540 3 767 570 3 227 590 3 054 800 3 561 040

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 127 809 129 861 126 537 114 936 140 000 122 358
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 51 046 0 0 5 625 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 92 679 114 426 119 115 96 347 118 462 79 128
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 271 534 244 287 245 652 216 908 258 462 201 486
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 340 840 2 267 760 2 334 090 1 874 160 1 635 880 2 217 570
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 20 626 29 997 38 875 37 646 24 505 24 881
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 973 440 2 908 290 2 935 690 2 415 050 2 154 750 2 680 220
Akcje zwykłe 70 468 65 088 64 163 65 013 66 145 66 487
Zyski (straty) zatrzymane 876 798 934 191 866 828 843 796 806 556 634 121
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 868 166 920 254 831 877 812 542 900 049 880 819
Pasywa razem 3 841 610 3 828 540 3 767 570 3 227 590 3 054 800 3 561 040