Bath & Body Works Inc (BBWI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 800 000 1 333 000 844 000 -366 000 644 000 983 000
Amortyzacja 221 000 363 000 521 000 588 000 590 000 571 000
Zmiana stanu należności -14 000 -29 000 -37 000 -61 000 57 000 16 000
Zmiana stanu zapasów 0 -564 000 -14 000 39 000 8 000 144 000
Zmiana stanu gotówki -747 000 -1 924 000 2 404 000 86 000 -102 000 -419 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 144 000 1 492 000 2 039 000 1 236 000 1 377 000 1 406 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -328 000 -270 000 -228 000 -458 000 -629 000 -707 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -328 000 -259 000 -219 000 -480 000 -609 000 -698 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 562 000 -3 188 000 610 000 -666 000 -872 000 -1 127 000