Bath & Body Works Inc (BBWI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 232 000 1 979 000 3 903 000 1 499 000 1 413 000 1 515 000
Inwestycje krótkoterminowe 99 000 81 000 134 000 153 000 232 000 228 000
Należności 226 000 240 000 269 000 306 000 367 000 310 000
Zapasy 709 000 709 000 1 273 000 1 287 000 1 248 000 1 240 000
Pozostałe aktywa obrotowe 99 000 81 000 134 000 153 000 232 000 228 000
Aktywa obrotowe razem 2 266 000 3 009 000 5 579 000 3 245 000 3 260 000 3 293 000
Inwestycje długotrminowe 3 228 000 3 017 000 5 992 000 6 880 000 4 830 000 4 856 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 193 000 1 009 000 2 095 000 2 486 000 2 818 000 2 893 000
Wartość firmy 628 000 628 000 628 000 628 000 1 348 000 1 348 000
Wartości niematerialne 165 000 165 000 411 000 411 000 411 000 411 000
Pozostałe aktywa trwałe 155 000 149 000 231 000 218 000 180 000 173 000
Aktywa razem 5 494 000 6 026 000 11 571 000 10 125 000 8 090 000 8 149 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 455 000 435 000 683 000 647 000 711 000 717 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 61 000 72 000 87 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 924 000 855 000 2 143 000 1 664 000 1 203 000 1 227 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 379 000 1 290 000 2 826 000 2 372 000 1 986 000 2 031 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 862 000 4 854 000 6 366 000 5 487 000 5 739 000 5 707 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 276 000 253 000 311 000 490 000 1 004 000 924 000
Udziały niekontrolujące 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 2 000
Zobowiązania razem 7 700 000 7 544 000 12 233 000 11 624 000 8 959 000 8 902 000
Akcje zwykłe 232 000 269 000 278 000 276 000 276 000 284 000
Zyski (straty) zatrzymane -2 401 000 -1 803 000 -1 421 000 -2 182 000 -1 482 000 -1 434 000
Akcje własne -822 000 -822 000 -358 000 -358 000 -358 000 -162 000
Kapitał własny -2 206 000 -1 518 000 -662 000 -1 499 000 -869 000 -753 000
Pasywa razem 5 494 000 6 026 000 11 571 000 10 125 000 8 090 000 8 149 000