Amedisys Inc. (AMED)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 118 609 209 072 183 608 126 833 119 346 30 301
Amortyzacja 24 935 30 901 28 802 18 428 13 261 17 123
Zmiana stanu należności 21 824 19 816 17 549 48 624 -12 224 35 140
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -2 154 -39 114 51 514 10 065 -66 134 56 166
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 133 283 188 893 288 952 202 000 223 483 105 731
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 165 -6 302 -5 332 -7 888 -6 558 -10 707
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -94 486 -281 607 -287 108 -352 948 -22 193 -44 027
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -30 433 55 126 -14 977 227 209 -267 424 -5 538