Amedisys Inc. (AMED)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 40 540 42 694 81 808 30 294 20 229 86 363
Inwestycje krótkoterminowe 38 043 35 954 23 482 16 468 14 917 23 597
Należności 296 785 274 961 255 145 237 596 188 972 201 196
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 38 043 35 954 23 482 16 468 14 917 23 597
Aktywa obrotowe razem 388 961 356 684 361 984 350 554 224 118 311 156
Inwestycje długotrminowe 1 587 280 1 500 280 1 205 210 912 191 493 000 502 326
Rzeczowe aktywa trwałe 16 026 18 435 23 719 28 113 29 449 31 122
Wartość firmy 1 287 400 1 196 090 932 685 658 500 329 480 319 949
Wartości niematerialne 101 167 111 190 74 183 64 748 44 132 46 061
Pozostałe aktywa trwałe 79 836 73 023 33 200 54 612 54 145 49 130
Aktywa razem 1 976 240 1 856 970 1 567 200 1 262 740 717 118 813 482

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 43 735 38 217 42 674 31 259 28 531 25 384
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 496 12 995 10 496 9 927 1 612 10 638
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 296 298 323 070 403 167 285 757 192 333 179 040
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 355 529 374 282 456 337 326 943 222 476 215 062
Długoterminowe zobowiązania finansowe 419 420 432 075 204 511 232 256 5 775 78 203
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 808 4 979 33 622 5 905 6 234 3 791
Udziały niekontrolujące 55 000 44 972 1 517 1 063 1 051 1 105
Zobowiązania razem 924 672 925 617 757 974 622 295 235 536 298 161
Akcje zwykłe 32 517 32 642 32 559 32 142 32 791 33 704
Zyski (straty) zatrzymane 757 672 639 063 429 991 246 383 119 550 204
Akcje własne -461 200 -435 868 -319 092 -251 241 -241 685 -53 713
Kapitał własny 1 051 570 931 351 809 224 640 450 481 582 515 321
Pasywa razem 1 976 240 1 856 970 1 567 200 1 262 740 717 118 813 482