Addus HomeCare Corporation (ADUS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 46 025 45 126 33 133 25 237 17 503 13 608
Amortyzacja 14 060 14 494 12 051 10 574 8 642 6 663
Zmiana stanu należności -19 903 11 560 -17 159 41 977 20 197 -28 251
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -88 934 23 817 33 364 41 308 16 652 45 741
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 105 110 39 488 109 411 12 019 33 203 52 771
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 300 -4 645 -6 831 -4 621 -5 349 -3 616
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -106 590 -42 015 -214 236 -188 697 -67 789 -24 268
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -87 454 26 344 138 189 217 986 51 238 17 238