Addus HomeCare Corporation (ADUS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 79 961 168 895 145 078 111 714 70 406 53 754
Inwestycje krótkoterminowe 16 679 9 376 8 109 6 004 5 406 7 836
Należności 126 167 146 070 134 510 151 669 109 692 89 495
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 16 679 9 376 8 109 6 004 5 406 7 836
Aktywa obrotowe razem 222 807 324 341 287 697 269 387 185 504 151 085
Inwestycje długotrminowe 715 187 623 244 604 885 367 361 169 884 116 025
Rzeczowe aktywa trwałe 21 182 18 483 19 749 12 156 10 658 7 489
Wartość firmy 582 837 504 392 469 072 275 368 135 442 90 339
Wartości niematerialne 72 188 64 321 71 549 57 079 23 784 16 596
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 937 994 947 585 892 582 636 748 355 388 267 110

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 22 092 19 358 23 705 19 641 12 238 4 271
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 971 728 62 3 099
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 109 054 98 331 119 225 67 159 49 204 44 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 131 146 117 689 143 901 87 528 61 504 52 170
Długoterminowe zobowiązania finansowe 131 772 220 912 193 901 59 164 17 222 39 860
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 057 1 781 588 163 635 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 304 454 373 241 373 906 161 156 79 855 92 030
Akcje zwykłe 15 861 15 737 15 596 13 816 12 049 11 470
Zyski (straty) zatrzymane 240 316 194 291 149 165 116 032 97 837 79 105
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 633 540 574 344 518 676 475 592 275 533 175 080
Pasywa razem 937 994 947 585 892 582 636 748 355 388 267 110