Verizon Communications Inc (VZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 133 613 000 128 292 000 131 868 000 130 863 000 126 034 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 301 000 51 201 000 54 726 000 55 508 000 51 556 000
Zysk ze sprzedaży brutto 77 312 000 77 091 000 77 142 000 75 355 000 74 478 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 28 658 000 31 573 000 29 896 000 31 083 000 30 110 000
Zysk operacyjny 32 593 000 28 753 000 30 549 000 26 683 000 27 337 000
Koszty odsetek netto 3 485 000 4 247 000 4 730 000 4 833 000 4 733 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 420 000 23 967 000 22 733 000 19 623 000 20 594 000
Podatek dochodowy 6 802 000 5 619 000 2 945 000 3 584 000 -9 956 000
Udziały niekontrolujące 553 000 547 000 523 000 511 000 449 000
Zysk (strata) netto 22 065 000 17 801 000 19 265 000 15 528 000 30 101 000