Verizon Communications Inc (VZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 21 256 000 22 065 000 17 801 000 19 265 000 15 528 000 30 101 000
Amortyzacja 17 099 000 16 206 000 16 720 000 16 682 000 17 403 000 16 954 000
Zmiana stanu należności -23 186 000 -71 000 -1 512 000 327 000 1 609 000 5 980 000
Zmiana stanu zapasów -3 722 000 1 259 000 374 000 86 000 302 000 -168 000
Zmiana stanu gotówki -3 237 000 -19 250 000 19 577 000 -151 000 666 000 -801 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 37 141 000 39 539 000 41 768 000 35 746 000 34 339 000 25 305 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 740 000 -67 882 000 -20 318 000 -18 837 000 -18 087 000 -17 830 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -28 662 000 -67 153 000 -23 512 000 -17 581 000 -17 934 000 -19 372 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 529 000 8 277 000 1 325 000 -18 164 000 -15 377 000 -6 734 000