Verizon Communications Inc (VZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 22 065 000 17 801 000 19 265 000 15 528 000 30 101 000
Amortyzacja 16 206 000 16 720 000 16 682 000 17 403 000 16 954 000
Zmiana stanu należności -71 000 -1 512 000 327 000 1 609 000 5 980 000
Zmiana stanu zapasów 1 259 000 374 000 86 000 302 000 -168 000
Zmiana stanu gotówki -19 250 000 19 577 000 -151 000 666 000 -801 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 39 539 000 41 768 000 35 746 000 34 339 000 25 305 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -67 882 000 -20 318 000 -18 837 000 -18 087 000 -17 830 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -67 153 000 -23 512 000 -17 581 000 -17 934 000 -19 372 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 277 000 1 325 000 -18 164 000 -15 377 000 -6 734 000