Verizon Communications Inc (VZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 605 000 2 921 000 22 171 000 2 594 000 2 745 000 2 079 000
Inwestycje krótkoterminowe 7 015 000 5 812 000 5 515 000 6 807 000 5 453 000 3 307 000
Należności 24 506 000 23 846 000 23 917 000 25 429 000 25 102 000 23 493 000
Zapasy 2 388 000 3 055 000 1 796 000 1 422 000 1 336 000 1 034 000
Pozostałe aktywa obrotowe 7 015 000 5 812 000 5 515 000 6 807 000 5 453 000 3 307 000
Aktywa obrotowe razem 37 857 000 36 728 000 54 594 000 37 473 000 34 636 000 29 913 000
Inwestycje długotrminowe 341 823 000 329 868 000 261 887 000 254 254 000 230 193 000 227 230 000
Rzeczowe aktywa trwałe 107 434 000 99 696 000 94 833 000 91 915 000 89 286 000 88 568 000
Wartość firmy 28 671 000 28 603 000 24 773 000 24 389 000 24 614 000 29 172 000
Wartości niematerialne 161 257 000 159 296 000 105 510 000 104 557 000 103 905 000 98 664 000
Pozostałe aktywa trwałe 17 260 000 13 329 000 13 651 000 10 141 000 11 717 000 9 787 000
Aktywa razem 379 680 000 366 596 000 316 481 000 291 727 000 264 829 000 257 143 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 750 000 8 040 000 6 667 000 7 725 000 7 232 000 7 063 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 963 000 7 443 000 5 889 000 10 777 000 7 190 000 3 453 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 31 458 000 31 677 000 27 104 000 26 366 000 23 508 000 22 521 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 50 171 000 47 160 000 39 660 000 44 868 000 37 930 000 33 037 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 140 676 000 143 425 000 123 173 000 100 712 000 105 873 000 113 642 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 31 371 000 28 923 000 30 665 000 30 216 000 32 521 000 34 545 000
Udziały niekontrolujące 1 319 000 1 410 000 1 430 000 1 440 000 1 565 000 1 591 000
Zobowiązania razem 288 536 000 284 806 000 248 639 000 230 332 000 211 684 000 214 047 000
Akcje zwykłe 4 202 000 4 148 000 4 140 000 4 138 000 4 128 000 4 084 000
Zyski (straty) zatrzymane 82 380 000 71 993 000 60 464 000 53 147 000 43 542 000 35 635 000
Akcje własne -4 013 000 -4 104 000 -6 719 000 -6 820 000 -6 986 000 -7 139 000
Kapitał własny 91 144 000 81 790 000 67 842 000 61 395 000 53 145 000 43 096 000
Pasywa razem 379 680 000 366 596 000 316 481 000 291 727 000 264 829 000 257 143 000