United Parcel Service, Inc. (UPS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 100 338 000 97 287 000 84 628 000 74 094 000 71 861 000 65 872 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 100 338 000 97 287 000 84 628 000 74 094 000 71 861 000 65 872 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 818 000 1 698 000 1 539 000 1 392 000 1 362 000 1 155 000
Zysk operacyjny 13 094 000 12 810 000 7 684 000 7 798 000 7 024 000 7 529 000
Koszty odsetek netto 704 000 694 000 701 000 653 000 605 000 453 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 825 000 16 595 000 1 844 000 5 652 000 6 019 000 7 148 000
Podatek dochodowy 3 277 000 3 705 000 501 000 1 212 000 1 228 000 2 238 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 11 548 000 12 890 000 1 343 000 4 440 000 4 791 000 4 910 000