United Parcel Service, Inc. (UPS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 11 548 000 12 890 000 1 343 000 4 440 000 4 791 000 4 910 000
Amortyzacja 3 188 000 2 953 000 2 698 000 2 360 000 2 207 000 2 282 000
Zmiana stanu należności 42 000 1 791 000 1 198 000 594 000 185 000 1 078 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -2 998 000 4 277 000 575 000 706 000 966 000 -498 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 104 000 15 007 000 10 459 000 8 639 000 12 711 000 1 479 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 769 000 -4 194 000 -5 412 000 -6 380 000 -6 283 000 -5 227 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 472 000 -3 818 000 -5 283 000 -6 061 000 -6 330 000 -4 975 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 185 000 -6 823 000 -4 517 000 -1 727 000 -5 692 000 3 287 000