United Parcel Service, Inc. (UPS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 595 000 10 593 000 6 316 000 5 741 000 5 035 000 4 069 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 039 000 1 800 000 1 953 000 1 810 000 2 217 000 2 706 000
Należności 12 583 000 12 541 000 10 750 000 9 552 000 8 958 000 8 773 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 039 000 1 800 000 1 953 000 1 810 000 2 217 000 2 706 000
Aktywa obrotowe razem 22 217 000 24 934 000 20 216 000 17 103 000 16 210 000 15 548 000
Inwestycje długotrminowe 48 907 000 44 471 000 42 192 000 40 754 000 33 806 000 29 855 000
Rzeczowe aktywa trwałe 34 719 000 33 475 000 32 254 000 30 482 000 26 576 000 22 118 000
Wartość firmy 4 223 000 3 692 000 3 367 000 3 813 000 3 811 000 3 872 000
Wartości niematerialne 2 796 000 2 486 000 2 274 000 2 167 000 2 075 000 1 964 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 257 000 1 031 000 649 000 1 061 000 1 014 000 1 153 000
Aktywa razem 71 124 000 69 405 000 62 408 000 57 857 000 50 016 000 45 403 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 7 512 000 7 523 000 6 455 000 5 555 000 5 188 000 3 872 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 341 000 2 131 000 2 623 000 3 420 000 2 805 000 4 011 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 287 000 7 915 000 7 938 000 6 438 000 6 094 000 4 825 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 18 140 000 17 569 000 17 016 000 15 413 000 14 087 000 12 708 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 17 321 000 19 784 000 22 031 000 21 818 000 19 931 000 20 278 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 320 000 11 625 000 19 664 000 13 320 000 11 342 000 10 630 000
Udziały niekontrolujące 17 000 16 000 12 000 16 000 16 000 30 000
Zobowiązania razem 51 338 000 55 152 000 61 751 000 54 590 000 46 995 000 44 403 000
Akcje zwykłe 871 000 874 000 867 000 864 000 866 000 871 000
Zyski (straty) zatrzymane 21 326 000 16 179 000 6 896 000 9 105 000 8 006 000 5 858 000
Akcje własne -13 000 -16 000 -20 000 -26 000 -32 000 -37 000
Kapitał własny 19 786 000 14 253 000 657 000 3 267 000 3 021 000 1 000 000
Pasywa razem 71 124 000 69 405 000 62 408 000 57 857 000 50 016 000 45 403 000