United Natural Foods Inc. (UNFI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 28 928 000 26 950 000 26 514 300 21 387 100 10 226 700 9 274 470
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 746 000 23 011 000 22 639 500 18 602 100 8 703 920 7 845 550
Zysk ze sprzedaży brutto 4 182 000 3 939 000 3 874 790 2 785 010 1 522 770 1 428 920
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 357 000 346 000 333 305 155 297 243 238 232 889
Koszty odsetek netto 155 000 204 000 191 607 179 963 16 025 16 754
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 310 000 183 000 -344 454 -435 292 212 745 214 423
Podatek dochodowy 56 000 34 000 -90 445 -84 609 47 075 84 268
Udziały niekontrolujące 6 000 6 000 4 929 107 0 0
Zysk (strata) netto 248 000 149 000 -274 140 -284 990 165 670 130 155