United Natural Foods Inc. (UNFI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 37 000 44 000 41 000 46 993 42 350 23 315 15 414
Inwestycje krótkoterminowe 245 000 184 000 157 000 251 891 226 727 50 122 49 295
Należności 889 000 1 214 000 1 103 000 1 120 200 1 065 700 579 702 525 636
Zapasy 2 292 000 2 355 000 2 247 000 2 280 770 2 089 420 1 135 780 1 031 690
Pozostałe aktywa obrotowe 245 000 184 000 157 000 251 891 226 727 50 122 49 295
Aktywa obrotowe razem 3 463 000 3 797 000 3 550 000 3 704 920 3 567 920 1 788 910 1 662 670
Inwestycje długotrminowe 3 931 000 3 831 000 3 975 000 3 882 060 3 613 040 1 175 560 1 223 890
Rzeczowe aktywa trwałe 1 767 000 1 690 000 1 784 000 1 701 220 1 639 260 571 146 602 090
Wartość firmy 20 000 20 000 20 000 19 607 442 256 362 495 371 259
Wartości niematerialne 722 000 819 000 891 000 969 600 1 041 060 193 209 208 289
Pozostałe aktywa trwałe 162 000 126 000 157 000 97 285 107 319 48 708 42 255
Aktywa razem 7 394 000 7 628 000 7 525 000 7 586 970 7 180 960 2 964 470 2 886 560

Pasywa

w tys. USD

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 781 000 1 742 000 1 644 000 1 633 450 1 476 860 517 125 534 616
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 000 27 000 120 000 83 378 112 103 12 441 12 128
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 606 000 648 000 723 000 653 248 519 987 169 658 157 243
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 405 000 2 417 000 2 487 000 2 370 070 2 108 950 699 224 703 987
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 968 000 2 132 000 2 210 000 2 570 300 2 927 260 347 709 373 475
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 178 000 212 000 352 000 628 615 630 861 27 200 28 347
Udziały niekontrolujące 1 000 1 000 -1 000 -2 487 -2 737 0 0
Zobowiązania razem 5 651 000 5 837 000 6 010 000 6 442 230 5 667 290 1 118 520 1 204 640
Akcje zwykłe 59 200 58 000 56 100 53 778 51 245 50 530 50 570
Zyski (straty) zatrzymane 1 250 000 1 226 000 978 000 837 633 1 115 520 1 400 230 1 235 370
Akcje własne -86 000 -24 000 -24 000 -24 231 -24 231 -24 231 0
Kapitał własny 1 743 000 1 791 000 1 515 000 1 144 740 1 513 670 1 845 960 1 681 920
Pasywa razem 7 394 000 7 628 000 7 525 000 7 586 970 7 180 960 2 964 470 2 886 560