Tesla Inc (TSLA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 79 686 000 107 646 000 31 536 000 24 578 000 21 461 300 11 758 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 60 609 000 80 434 000 24 906 000 20 509 000 17 419 200 9 536 260
Zysk ze sprzedaży brutto 19 077 000 27 212 000 6 630 000 4 069 000 4 042 020 2 222 490
Koszty badań i rozwoju 3 075 000 5 186 000 1 491 000 1 343 000 1 460 370 1 378 070
Koszty ogólnego zarządu 3 946 000 9 034 000 3 145 000 2 646 000 2 834 490 2 476 500
Zysk operacyjny 12 056 000 12 992 000 1 994 000 80 000 -252 840 -1 632 090
Koszty odsetek netto -106 000 630 000 718 000 641 000 638 538 451 573
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 719 000 12 686 000 1 154 000 -665 000 -1 004 740 -2 209 030
Podatek dochodowy 1 132 000 1 398 000 292 000 110 000 57 837 31 546
Udziały niekontrolujące 4 000 240 000 172 000 87 000 -86 491 -279 178
Zysk (strata) netto 12 583 000 11 048 000 690 000 -862 000 -976 091 -1 961 400