Tesla Inc (TSLA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 14 999 000 12 583 000 5 524 000 690 000 -862 000 -976 091 -1 961 400
Amortyzacja 4 667 000 3 747 000 2 911 000 2 322 000 2 154 000 1 901 050 1 636 000
Zmiana stanu należności 556 000 1 039 000 27 000 562 000 374 978 433 641 16 239
Zmiana stanu zapasów 787 000 7 082 000 1 656 000 549 000 438 554 849 909 196 083
Zmiana stanu gotówki 6 909 000 4 478 000 -1 677 000 13 116 000 2 582 380 317 704 -25 302
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 256 000 14 724 000 11 497 000 5 943 000 2 405 000 2 097 800 -60 654
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 899 000 -7 172 000 -8 014 000 -3 167 000 -1 437 000 -2 319 520 -4 081 350
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 584 000 -11 973 000 -7 868 000 -3 132 000 -1 436 000 -2 337 430 -4 418 970
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 589 000 -3 527 000 -5 203 000 9 973 000 1 529 000 573 755 4 414 860