Tesla Inc (TSLA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 11 048 000 690 000 -862 000 -976 091 -1 961 400
Amortyzacja 5 822 000 2 322 000 2 154 000 1 901 050 1 636 000
Zmiana stanu należności 1 940 000 562 000 374 978 433 641 16 239
Zmiana stanu zapasów 7 413 000 549 000 438 554 849 909 196 083
Zmiana stanu gotówki 16 030 000 13 116 000 2 582 380 317 704 -25 302
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 994 000 5 943 000 2 405 000 2 097 800 -60 654
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -13 028 000 -3 167 000 -1 437 000 -2 319 520 -4 081 350
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 736 000 -3 132 000 -1 436 000 -2 337 430 -4 418 970
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 406 000 9 973 000 1 529 000 573 755 4 414 860