Tesla Inc (TSLA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 22 185 000 17 707 000 19 384 000 6 268 000 3 685 620 3 367 910
Inwestycje krótkoterminowe 2 941 000 1 723 000 1 346 000 713 000 365 671 268 365
Należności 2 952 000 1 913 000 1 886 000 1 324 000 949 022 515 381
Zapasy 12 839 000 5 757 000 4 101 000 3 552 000 3 113 450 2 263 540
Pozostałe aktywa obrotowe 2 941 000 1 723 000 1 346 000 713 000 365 671 268 365
Aktywa obrotowe razem 40 917 000 27 100 000 26 717 000 12 103 000 8 306 310 6 570 520
Inwestycje długotrminowe 41 421 000 35 031 000 25 431 000 22 206 000 21 433 300 22 084 900
Rzeczowe aktywa trwałe 23 548 000 18 884 000 18 726 000 16 534 000 17 601 500 16 375 000
Wartość firmy 194 000 200 000 207 000 198 000 68 159 60 237
Wartości niematerialne 215 000 257 000 313 000 339 000 282 492 361 502
Pozostałe aktywa trwałe 14 717 000 12 414 000 4 627 000 3 648 000 3 082 960 4 846 380
Aktywa razem 82 338 000 62 131 000 52 148 000 34 309 000 29 739 600 28 655 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 15 255 000 10 025 000 6 051 000 3 771 000 3 404 450 2 390 250
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 502 000 1 589 000 2 132 000 1 842 000 2 711 200 963 862
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 952 000 8 091 000 6 065 000 5 054 000 3 876 490 4 320 560
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 709 000 19 705 000 14 248 000 10 667 000 9 992 140 7 674 670
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 597 000 5 245 000 9 607 000 11 671 000 11 116 100 11 152 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 888 000 3 903 000 3 209 000 2 905 000 2 317 800 4 196 290
Udziały niekontrolujące 1 194 000 1 394 000 1 454 000 1 492 000 1 390 360 1 395 080
Zobowiązania razem 37 634 000 31 942 000 29 923 000 27 691 000 24 816 400 24 418 100
Akcje zwykłe 3 130 000 2 958 000 933 000 885 000 852 625 828 790
Zyski (straty) zatrzymane 12 885 000 331 000 -5 399 000 -6 083 000 -5 317 830 -4 974 300
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 44 704 000 30 189 000 22 225 000 6 618 000 4 923 240 4 237 240
Pasywa razem 82 338 000 62 131 000 52 148 000 34 309 000 29 739 600 28 655 400