T-Mobile US Inc (TMUS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 590 000 3 024 000 3 064 000 3 468 000 2 888 000 4 481 000
Amortyzacja 13 651 000 16 383 000 14 151 000 6 616 000 6 486 000 5 984 000
Zmiana stanu należności -8 316 000 1 089 000 3 345 000 190 000 91 000 361 000
Zmiana stanu zapasów -3 250 000 40 000 1 563 000 -120 000 -482 000 455 000
Zmiana stanu gotówki -8 755 000 -3 754 000 8 857 000 325 000 -16 000 -4 281 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 781 000 13 917 000 8 640 000 6 824 000 3 899 000 7 962 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -17 301 000 -21 692 000 -12 367 000 -7 358 000 -5 668 000 -11 065 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 359 000 -19 386 000 -12 715 000 -4 125 000 -579 000 -11 064 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 451 000 1 709 000 13 010 000 -2 374 000 -3 336 000 -1 179 000