Skechers U S A, Inc. (SKX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 444 550 6 285 030 4 597 410 5 220 050 4 642 070 4 164 160
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 929 190 3 185 820 2 407 630 2 728 890 2 418 460 2 225 270
Zysk ze sprzedaży brutto 3 515 360 3 099 210 2 189 780 2 491 160 2 223 600 1 938 890
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 968 690 2 526 180 2 072 110 1 995 210 1 806 420 1 572 680
Zysk operacyjny 546 670 573 028 117 667 495 950 417 183 366 214
Koszty odsetek netto 0 0 10 415 -4 273 -4 281 4 257
Pozostałe przychody (koszty) 0 25 159 16 017 22 493 20 582 16 666
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 522 257 569 757 154 729 516 005 431 884 384 260
Podatek dochodowy 93 095 -245 875 8 502 88 753 60 611 149 156
Udziały niekontrolujące 56 134 74 129 47 663 80 692 70 232 55 914
Zysk (strata) netto 373 028 741 503 98 564 346 560 301 041 179 190