Skechers U S A, Inc. (SKX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 615 733 796 283 1 471 590 936 913 972 266 736 431
Inwestycje krótkoterminowe 278 201 292 127 166 962 113 580 79 018 62 573
Należności 934 323 812 836 689 022 699 235 557 596 433 004
Zapasy 1 818 020 1 470 990 1 016 770 1 069 860 863 260 873 016
Pozostałe aktywa obrotowe 278 201 292 127 166 962 113 580 79 018 62 573
Aktywa obrotowe razem 3 646 270 3 372 240 3 344 350 2 819 590 2 472 140 2 105 020
Inwestycje długotrminowe 3 247 210 3 119 040 2 468 020 2 073 350 756 115 630 058
Rzeczowe aktywa trwałe 1 345 370 1 128 910 935 441 738 925 585 457 541 601
Wartość firmy 93 497 93 497 93 497 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 83 094 75 109 95 263 117 090 37 482 58 535
Aktywa razem 6 893 490 6 491 280 5 812 370 4 892 940 3 228 260 2 735 080

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 957 384 876 342 744 077 764 844 679 553 505 334
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 122 819 78 162 55 547 72 023 8 888 9 812
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 532 837 491 078 413 082 401 364 161 781 82 202
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 613 040 1 445 580 1 212 710 1 238 230 850 222 597 348
Długoterminowe zobowiązania finansowe 216 488 263 445 679 415 49 183 88 119 71 103
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 120 045 133 613 118 077 103 089 100 188 118 259
Udziały niekontrolujące 301 598 282 728 244 228 221 442 154 317 119 147
Zobowiązania razem 3 323 500 3 231 940 3 330 930 2 578 280 1 193 300 906 018
Akcje zwykłe 155 627 155 539 154 184 153 392 155 815 155 651
Zyski (straty) zatrzymane 3 250 930 2 877 900 2 136 400 2 037 840 1 691 280 1 390 240
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 569 990 3 259 340 2 481 440 2 314 660 2 034 960 1 829 060
Pasywa razem 6 893 490 6 491 280 5 812 370 4 892 940 3 228 260 2 735 080