RH (RH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 528 642 688 546 271 815 220 375 150 639 2 180
Amortyzacja 108 588 96 022 100 040 100 739 74 346 70 135
Zmiana stanu należności 14 171 -15 129 10 298 -45 910 63 674 -15 903
Zmiana stanu zapasów 67 552 190 062 105 531 -93 251 4 921 -225 278
Zmiana stanu gotówki -669 788 2 077 440 52 788 41 855 -12 104 -211 793
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 403 723 662 114 500 770 339 188 300 556 555 102
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -173 642 -185 383 -111 126 -93 623 -136 736 -112 494
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -171 068 -194 353 -197 600 -122 545 -136 736 64 043
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -902 477 1 607 130 -243 914 -174 804 -183 201 -688 413