RH (RH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 508 100 2 177 890 100 446 47 658 5 803 17 907
Inwestycje krótkoterminowe 126 975 121 350 97 337 61 422 49 857 68 585
Należności 72 085 57 914 59 474 49 176 95 086 31 412
Zapasy 801 841 734 289 544 227 438 696 531 947 527 026
Pozostałe aktywa obrotowe 126 975 121 350 97 337 61 422 49 857 68 585
Aktywa obrotowe razem 2 512 660 3 091 440 801 484 596 952 682 693 644 930
Inwestycje długotrminowe 2 796 620 2 449 030 2 096 830 1 848 740 1 123 340 1 087 940
Rzeczowe aktywa trwałe 1 635 980 1 227 920 1 077 200 967 599 863 562 800 698
Wartość firmy 141 048 141 100 141 100 124 367 124 379 141 893
Wartości niematerialne 74 633 73 161 71 663 86 022 86 022 100 702
Pozostałe aktywa trwałe 149 207 298 149 200 177 214 845 19 345 21 332
Aktywa razem 5 309 290 5 540 470 2 898 310 2 445 690 1 806 030 1 732 870

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 166 082 242 035 224 906 180 714 183 039 195 313
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 44 863 62 125 37 418 321 729 344 681 6 033
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 675 028 759 598 659 308 480 469 390 452 317 989
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 885 973 1 063 760 921 632 982 912 918 172 519 335
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 118 460 2 758 340 1 065 060 1 024 420 833 197 1 141 910
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 074 7 577 16 428 9 779 77 627 78 960
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 524 630 4 370 190 2 451 290 2 427 040 1 829 000 1 740 200
Akcje zwykłe 23 523 21 270 19 669 19 082 21 614 27 054
Zyski (straty) zatrzymane 539 986 551 108 -137 438 -409 253 -376 810 152 394
Akcje własne 0 0 0 0 -243 -1 019 850
Kapitał własny 784 661 1 170 280 447 026 18 651 -22 962 -7 336
Pasywa razem 5 309 290 5 540 470 2 898 310 2 445 690 1 806 030 1 732 870