RH (RH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 3 590 480 3 758 820 2 848 630 2 647 440 2 505 650 2 440 170
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 778 490 1 903 410 1 523 100 1 552 430 1 504 810 1 591 110
Zysk ze sprzedaży brutto 1 811 980 1 855 410 1 325 530 1 095 010 1 000 850 849 067
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 089 830 928 230 858 673 732 180 711 617 717 766
Zysk operacyjny 722 157 927 181 466 858 362 831 289 230 131 301
Koszty odsetek netto 113 210 64 947 69 250 87 177 75 074 62 570
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 437 284 822 104 376 413 269 182 181 153 30 151
Podatek dochodowy -91 358 133 558 104 598 48 807 30 514 27 971
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 528 642 688 546 271 815 220 375 150 639 2 180