PGT Innovations Inc (PGTI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 98 882 26 797 45 108 43 688 53 933 39 839
Amortyzacja 60 198 51 569 42 839 34 732 24 450 19 528
Zmiana stanu należności 18 886 48 377 24 753 -12 626 20 409 18 662
Zmiana stanu zapasów 21 232 31 123 16 466 -815 6 850 7 305
Zmiana stanu gotówki -29 598 -4 174 3 077 44 593 18 621 -5 181
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 196 374 63 679 75 495 81 216 100 306 49 025
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -45 377 -33 424 -24 800 -31 268 -29 769 -32 547
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -233 920 -253 913 -114 402 -31 197 -378 396 -14 729
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7 948 186 060 41 984 -5 426 296 711 -39 477