PGT Innovations Inc (PGTI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 66 548 96 146 100 320 97 243 52 650 34 029
Inwestycje krótkoterminowe 76 214 92 951 48 191 24 425 17 528 12 363
Należności 160 107 141 221 92 844 68 091 80 717 60 308
Zapasy 112 672 91 440 60 317 43 851 44 666 37 816
Pozostałe aktywa obrotowe 76 214 92 951 48 191 24 425 17 528 12 363
Aktywa obrotowe razem 415 541 421 758 301 672 233 610 195 561 144 516
Inwestycje długotrminowe 1 224 710 1 038 850 760 849 689 123 666 592 308 603
Rzeczowe aktywa trwałe 208 354 185 266 135 155 128 199 115 707 84 133
Wartość firmy 460 415 364 598 329 695 277 600 277 827 108 060
Wartości niematerialne 447 052 394 525 256 507 255 962 271 818 115 043
Pozostałe aktywa trwałe 4 766 3 301 925 972 1 240 1 367
Aktywa razem 1 640 250 1 460 610 1 062 520 922 733 862 153 453 119

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 43 727 40 021 23 469 13 443 15 288 12 911
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 163 294
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 141 627 95 840 67 007 42 654 53 269 28 174
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 185 354 135 861 90 476 56 097 68 720 41 379
Długoterminowe zobowiązania finansowe 642 134 625 655 412 098 368 971 366 614 212 679
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 459 11 742 11 354 14 132 18 517 964
Udziały niekontrolujące 34 721 36 863 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 012 230 931 513 577 387 491 185 476 609 277 794
Akcje zwykłe 59 926 59 518 58 887 58 346 52 461 49 522
Zyski (straty) zatrzymane 204 891 106 398 79 896 34 788 -8 900 -64 716
Akcje własne -19 854 -18 289 -18 309 -18 309 -12 759 -12 759
Kapitał własny 628 015 529 097 485 134 431 548 385 544 175 325
Pasywa razem 1 640 250 1 460 610 1 062 520 922 733 862 153 453 119